Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2004 > Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2002/2003

Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2002/2003

V období od 1. října roku 2002 do 30. září roku 2003 došlo k výraznému nárůstu bilanční sumy společnosti ...
 
Zpráva o hospodaření společnosti V období od 1. října roku 2002 do 30. září roku 2003 došlo k výraznému nárůstu bilanční sumy společnosti MVV Energie CZ s. r. o. a to o více jak 783 735 tis. Kč. Tento výrazný nárůst byl způsoben hlavně provedeným oceněním společnosti na základě znaleckého posudku, zpracovaného s ohledem na přistoupení společnosti k fúzi. Ocenění společnosti bylo provedeno jako ocenění jednotlivých položek majetku, tzv. substanční metodou, a to v celkové výši 582 607 tis. Kč.
 
Dalším důvodem výrazného navýšení bilanční sumy byl zaúčtovaný odložený daňový závazek v celkové výši 132 389 tis. Kč, který vznikl z dočasných rozdílů z přecenění dlouhodobého finančního majetku při přeměně. Původní i během hospodářského období nově poskytnuté úvěry od ČSOB a. s. Fondu Phare ESF na realizace projektů úsporných opatření byly řádně spláceny. Závazky vůči mateřské společnosti z půjček na realizaci akvizic byly zvýšeny o další poskytnuté půjčky v celkovém objemu 200 338 tis. Kč a tím byly zvýšeny i nákladové úroky, jejichž celková výše má významný dopad na negativní hospodářský výsledek společnosti.
 
Poměr mezi tržbami z prodeje zboží – paliva (74 %) a tržbami z prodeje služeb (26 %) se oproti roku loňskému zvýšil ve prospěch paliv o 11 %. Společnost MVV Energie CZ s. r. o. také poprvé v tomto období realizovala tržby z obchodu s elektřinou. Celkový meziroční nárůst tržeb z prodeje paliv ve výši 43 % byl způsoben hlavně zvýšenými dodávkami do dceřiných společností. V závislosti na nárůstu tržeb z prodeje paliv se přímo úměrně zvýšily i náklady na jejich nákup.
 
Konsolidované výsledky hospodaření skupiny MVV Energie CZ Konsolidované výsledky hospodaření za celou skupinu MVV Energie CZ obsahují výsledky všech dceřiných společností. Konsolidované výsledky byly sestaveny jako podklad pro konsolidaci skupiny MVV Energie AG, Mannheim, na základě mezinárodních účetních standardů a politiky této skupiny. Pro srovnání jsou uvedeny v příloze zároveň konsolidované výsledky za předchozí období sestavené stejným způsobem.
 
Konsolidované výnosy za období 2002/2003 činily 3 049 mil. Kč, meziroční nárůst dosáhl 16 %. Celkový konsolidovaný hospodářský výsledek po zdanění a po vyloučení minoritních podílů činil 141 mil. Kč. Tento výsledek ukazuje silnou stabilitu skupiny vzhledem k tomu, že během sledovaného období nebyla pořízena nová akvizice. Hodnota dosaženého EBIT (zisk před úroky a zdaněním) výrazně překročila svou konsolidovanou výší 385 mil. Kč původně plánovanou hodnotu. Bilanční suma oproti loňskému roku klesla o více než 565 mil. Kč.
 
Jedním z hlavních důvodů byl pokles krátkodobého finančního majetku, který byl způsoben uhrazením 1. emise dluhopisů emitovaných společností Teplárny Brno, a. s. v souvislosti s financováním paroplynového zdroje Červený Mlýn. Naopak došlo ke zvýšení Equity (vlastního kapitálu), a to o celkem 118 mil. Kč, což znamenalo výrazný nárůst, aniž by došlo k realizaci nové akvizice, jež by svým vlastním kapitálem pozitivně ovlivnila celkovou konsolidovanou výši.
 
Celkové výsledky skupiny MVV Energie CZ významnou měrou pozitivně ovlivnily celkové konsolidované výsledky skupiny MVV Energie AG.