Domovská stránka > Naše služby > EVO - Energetické využití odpadu

Chytré a šetrné využití komunálního odpadu

12 000 tun odpadu, který se nedá dále recyklovat, stačí k výrobě tepla pro 3000 domácností a elektrické energie pro 500 bytů či domů. K přeměně odpadu, jenž by jinak skončil na skládkách, slouží ZEVO – zařízení na energetické využití odpadu. Naše skupina ENETIQA provozuje ZEVO v Liberci s kapacitou 96 000 tun odpadu ročně. Připravujeme i projekty s nižší kapacitou pro menší města.

MVV energetické využití odpadu
Zařízení na energetické využití odpadu ekologicky zpracovávají komunální odpady, které již nelze dále recyklovat. Mohou spalovat i jistý podíl kalů z čistíren odpadních vod.
 

Pro krajská a okresní města představují technologii, díky níž splní všechny požadavky nové odpadové legislativy (např. zákaz skládkování od roku 2030) a zvýší jejich nezávislost na externích dodávkách energií.

ZEVO je navíc důležitou součástí oběhového hospodářství – zužitkovává totiž energii obsaženou v odpadech k výrobě tepla a elektřiny. Zároveň přispívá k ochraně životního prostředí a splnění závazku klimatické neutrality: nahrazuje spalování primárních energetických surovin, hlavně uhlí a plynu.
 
Šetrný provoz s minimálními dopady na okolní prostředí je pro ZEVO klíčový. Také proto tato zařízení vyrůstají a úspěšně fungují po celé Evropě, včetně center měst. I pro menší města v České republice znamená toto zařízení cestu k čistšímu ovzduší: centrální zásobování teplem vede ke snížení počtu lokálních topenišť, která jsou významným zdrojem dioxinů.
Nakládání s odpadem - ZEVO je víc než spalovna
5,8 milionů tun komunálního odpadu se podle České informační agentury životního prostředí CENIA každý rok vyprodukuje v ČR. Recyklací projde 38 %. Minimálně 2,8 mil. tun odpadu bude až do roku 2030 končit na skládkách a ohrožovat tak spodní vody i kvalitu ovzduší. Po roce 2030 bude skládkování komunálního odpadu zákonem zakázáno.
 

Proč uvažovat o ZEVO i pro vaše město?

 • ZEVO představuje lokální a zároveň finální řešení problému města, jak zlikvidovat již dále nerecyklovatelný komunální odpad po zákazu jeho skládkování v roce 2030.
 • ZEVO představuje pojistku, že se vedení města či obce v důsledku případného dalšího zpřísnění odpadové legislativy nedostane do potíží. Využití odpadů jako druhotného paliva zůstane vysoce ekologickým způsobem jeho likvidace.
 • ZEVO řeší razantní růst nákladů za skládkování odpadu, pokud se městu nepodaří dosáhnout vysokého stupně jeho třídění, jakým nová odpadová legislativa podmiňuje udělení tzv. třídící slevy. Tato třídící sleva se však bude průběžně snižovat a po roce 2030 zcela skončí. Tehdy začne rovněž platit zákaz ukládání komunálního odpadu na skládkách.
 • ZEVO omezuje růst nákladů na likvidaci komunálního odpadu: odpadnou (v čase rostoucí) náklady odvozu odpadu na vzdálené skládky nebo do velké regionální spalovny.
 • ZEVO je pro odběratele tepla i elektřiny pojistkou stabilních a předvídatelných cen. Produkované teplo i elektřina nejsou totiž závislé na cenách primárních energetických surovin, ani na dopadech stále přísnější evropské legislativy směřující ke klimatické neutralitě.
 • ZEVO vede díky lokální kogenerační výrobě tepla a elektřiny k posilování energetické bezpečnosti a soběstačnosti měst, což je jeden z pilířů Smart City.
 

ZEVO je řešením i pro menší a střední města. Vzhledem k délce legislativní přípravy a vlastní stavbě je nejvyšší čas začít s přípravou, pokud má být reálnou alternativou, kam s odpadem po roce 2030.

Co zvládne ZEVO pro malá a střední města?

 • Zpracuje 12 000 tun odpadu ročně
 • Kapacita 1,46 tun za hodinu
 • Výkon 4 MWt/150 kWe
 • Teplo pro 3 000 domácností
 • Elektřina pro 500 domácností
 • Výhřevnost odpadu 8 – 15 MJ/kg
ZEVO pro malá a střední města

Nejčastější otázky k provozu ZEVO

 • Na zařízení ZEVO lze čerpat dotační tituly. Rádi vám s jejich vytipováním a vyřízením pomůžeme.
 • V České republice jsou zatím v provozu čtyři podobná zařízení. Jedním z nich je TERMIZO v Liberci ze skupiny ENETIQA.
 • Aby ZEVO fungovalo maximálně efektivně, ekologicky a ekonomicky, je nezbytné, aby byl ve městě funkční systém centrálního vytápění.
 • Díky moderní technologii čištění ZEVO bezpečně plní nejpřísnější emisní limity v České republice.
 • Například ZEVO v Liberci ze škváry (směsi strusky a popílku) ročně vyseparuje více než 1 000 tun železného (feromagnetického) odpadu pro další recyklaci.
 • Zmíněná škvára coby odpad ze ZEVO za nejvyšších bezpečnostních opatření a certifikace nahrazuje využití primárních materiálů jako štěrku a makadamu při konstrukci a rekultivaci skládek.
 • ZEVO dále z odpadu třídí i tuny toxických kovů, které jsou převedeny na stabilní a nerozpustné formy a v podobě stabilizovaného filtračního koláče předány na skládky nebezpečných odpadů. Eliminujeme tím kontaminaci podzemních vod i pro další generace.
Naše dceřiná společnost TERMIZO každý rok na užitečné energie promění 96 000 tun odpadu. Z něj vyrábí teplo pro více než 13 000 domácností a do veřejné sítě dodává 13 GWh elektřiny, což je roční spotřeba cca 3000 domácností. Každý rok tak ušetří zhruba 30 milionů m3 zemního plynu či 30 000 tun uhlí.
 

Spojte se s námi. Rádi s vámi vypracujeme plán pro vaše chytré město.