Domovská stránka > Právní informace

Pravidla používání webových stránek ENETIQA a.s.

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.enetiqa.cz je společnost ENETIQA a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 496 85 490, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942 (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorským zákonem), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webových stránek www.enetiqa.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.enetiqa.cz (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami vstupem na webové stránky www.enetiqa.cz či užitím jakékoliv informace z webových stránek www.enetiqa.cz.

Provozovatel má všechna autorská práva k veškerému obsahu webových stránek www.enetiqa.cz, a to zejména textu, grafice, designu stránek, souborům, odkazům, technickým náčrtům, systematizaci webových stránek a dalším informacím obsaženým na webových stránkách www.enetiqa.cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.enetiqa.cz.  Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.enetiqa.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Uživatel se zavazuje při používání webových stránek www.enetiqa.cz řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele a také ostatních Uživatelů webových stránek www.enetiqa.cz.

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu webových stránek www.enetiqa.cz, neumožnit zásah třetích osob do obsahu webových stránek www.enetiqa.cz, nevytvářet falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na webové stránky www.enetiqa.cz, šířit na webových stránkách Provozovatele jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, jež jsou proti lidské důstojnosti nebo které svým obsahem mohou diskriminovat či diskriminují z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví či které propagují jakékoliv protiprávní jednání. V případě porušení těchto Podmínek Uživatelem může být takové jednání považováno Provozovatelem za porušení smluvních podmínek a Provozovatel může Uživateli přístup na webové stránky www.enetiqa.cz znemožnit.

Osobní údaje

Provozovatel nakládá s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Uživatel poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele Poskytovateli za sjednaným účelem. Veškeré osobní údaje Uživatele mohou být použity pouze ke sjednanému účelu. Bližší informace o zpracování osobních údajů, nakládání s osobními údaji jsou blíže specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů Provozovatele na webových stránkách Provozovatele: www.enetiqa.cz/zpracovani-osobnich-udaju. Provozovatel si vyhrazuje právo použít a předat jakýkoliv údaj potřebný při soudním, správním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu dle příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy třetích subjektů.

Cookies

Cookies jsou informace, které umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Většina webových stránek Provozovatele využívá cookies. Uživatel užíváním webových stránek www.enetiqa.cz uděluje souhlas s používáním cookies a s uložením cookies v Uživatelově počítači či jiném zařízení. Provozovatel na svých webových stránkách www.enetiqa.cz používá cookies pro přizpůsobení obsahu a sledování návštěvnosti těchto webových stránek.

V případě, že Uživatel nechce a nebude využívat cookies, pak je povinen na webových stránkách vybrat příslušnou volbu. Na základě této skutečnosti dojde k blokaci cookies a Uživatel nebude moci využít některých funkcí stránek.

Příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto webových stránek www.enetiqa.cz budou projednány věcně a místně příslušným soudem České republiky v souladu s právními předpisy České republiky.

Platnost a účinnost Podmínek

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.enetiqa.cz byly zveřejněny dne 22. 12. 2020 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Mimosoudní řešení sporu

V případě, že dojde mezi společností ENETIQA a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o dodávce tepelné energie nebo kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb v oblasti teplárenství, plynárenství a elektroenergetiky, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: podatelna@eru.cz, webové stránky: www.eru.cz.

Informace o autorech webových stránek

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů kontaktujte prosím info(zavinac)enetiqa.cz

Design webových stránek vytvořila společnost GAT CZ, s.r.o.

Technické řešení webu realizovala společnost Studio Animato s. r. o.