Domovská stránka > Podmínky užívání aplikace MVV online

Podmínky užívání aplikace MVV online

Úvod

Dovolte nám, abychom Vám tímto poděkovali za Vaše rozhodnutí užívat aplikaci MVV online. Službu MVV online poskytuje pro své zákazníky či potenciální zákazníky bezplatně na základě Smlouvy o poskytování služby MVV online společnost CTZ s.r.o., se sídlem Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 63472163; společnost IROMEZ s.r.o., se sídlem Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov, IČO: 24707341; a OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava – Město, IČO: 25385771 (dále jen „společnost"). Technickou podporu MVV online zajišťuje společnost ENETIQA a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO: 49685490.

Věříme, že Vám užívání uvedeného uživatelského účtu pro odběr elektřiny z pohodlí domova zpříjemní Váš čas a zajistí jeho úsporu.

Obecná ustanovení

Na základě platné a účinné Smlouvy o připojení / Smlouvy o sdružených službách / Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené mezi společností a Vámi můžete snadno prostřednictvím služby MVV online spravovat svůj uživatelský účet. Vytvořením uživatelského účtu v aplikaci MVV online souhlasíte s uzavřením Smlouvy o poskytování služby MVV online mezi Vámi a společností.

Základem pro plnění našich povinností ze Smlouvy o poskytování služby MVV online a povinností uložených právními předpisy České republiky je chránit naše oprávněné zájmy. Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje spolu s některými dalšími údaji, které jste nám v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služby MVV online poskytli. Tyto údaje zpracováváme pro účely uzavření Smlouvy o poskytování služby MVV online a budeme je uchovávat po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytování služby MVV online. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti máte právo kdykoliv podat námitku. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete níže  v části týkající se ochrany osobních údajů.

Aplikace MVV online je určena pro subjekty, které odebírají elektřinu a mají uzavřenu alespoň jednu platnou a účinnou Smlouvu o připojení / Smlouvy o sdružených sužbách. Přístup do MVV online získáte založením uživatelského účtu. Třetí osoba za Vás může založit uživatelský účet pouze na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem, která musí být řádně doložena společnosti. V případě, že zakládáte účet v MVV online pro Vaši společnost, může přístup do MVV online získat osoba, která zastupuje Vaši společnost dle výpisu z obchodního rejstříku nebo osoba zmocněná na základě plné moci či pověření.

Založení, přístup a zabezpečení účtu

V případě, že máte zájem si založit uživatelský účet a ten také řádně zabezpečit, je nutno dodržovat níže uvedené Podmínky užívání mobilní aplikace MVV online. Správu svého účtu můžete vykonávat sami nebo k uvedenému pověřit resp. zplnomocnit třetí osobu, pak je nutné předložit společnosti plnou moc.

K užívání aplikace MVV online je nutné, abyste si zřídili uživatelský účet. Uživatelský účet je možné zřídit úspěšnou registrací, která zahrnuje ověření Vaší identity, zabezpečení přístupu do aplikace MVV online heslem. Při registraci jste povinni uvést vlastní e-mail, resp. při zakládání firemního účtu je nutné uvést subjekty, které danou společnost zastupují na základě výpisu z obchodního rejstříku nebo na základě plné moci či pověření. Bude se jednat o uživatelský účet, který máte plně pod kontrolou a ke kterému máte přístup.

Užíváním aplikace MVV online přistupujete na níže uvedené Podmínky užívání  aplikace MVV online a zároveň jste povinni neumožnit třetím osobám přístup ke svému uživatelskému účtu ani k jednotlivé jeho části či k jakémukoliv údaji z něj, který umožňuje registraci či přístup k Vašemu uživatelskému účtu. Užíváním aplikace MVV online dáváte výslovný souhlas s Vaší povinností jako uživatele zabezpečit jej proti zneužití třetími osobami.

Podmínky užívání aplikace MVV online jsou následující:

  • Přihlašovací e-mail, tj. Vaše uživatelské jméno, heslo ani jakékoliv jiné údaje a dokumenty potřebné k registraci ani přístup k Vašemu uživatelskému účtu není dovoleno nikomu zpřístupnit ani sdělit a jste povinni tyto údaje maximálně chránit.
  • Z důvodu bezpečnosti je nutné používat heslo, které je bezpečné a dosti silné (jedná se o kombinaci deseti znaků obsahujících malá i velká písmena, číslice a vždy alespoň jeden symbol), která ztíží či zabrání zneužití neoprávněného užívání Vašeho účtu.
  • Není povoleno zapamatování hesla k uživatelskému účtu a je nutné toto heslo pravidelně měnit.
  • Aplikaci MVV online je nutné používat jen v případě, že používáte zařízení, software či internetové připojení, které zaručuje bezpečnost a dostatečnou ochranu před zneužitím.
  • Vždy je nutné se z aplikace MVV online odhlásit v případě ukončení užívání této aplikace.
  • V případě podezření na zneužití aplikace MVV online nás prosím kontaktujte na e-mailu info@enetiqa.cz, kde oznámíte jakoukoliv skutečnost, která by mohla vést ke zneužití Vašeho uživatelského účtu v MVV online aplikaci.

Váš uživatelský účet a Vámi poskytnutá zákaznická data jsou chráněny proti zneužití vyjma případu, kdy bez našeho zavinění dojde ke zneužití v důsledku umožnění jakéhokoliv přístupu k přihlašovacímu e-mailu, tj. Vašemu uživatelskému jménu, heslu či dalším údajům, nebo dokumentům, na základě nichž je umožněna registrace či přístup k Vašemu uživatelskému účtu.

Jakékoliv zneužití aplikace MVV online je zakázáno a v případě, že k němu prokazatelně dojde, jste odpovědni za jakékoliv zneužití uvedené aplikace MVV online. Aplikace MVV online umožňuje vzájemnou komunikaci s Vámi prostřednictvím uživatelského účtu.

V aplikaci MVV online máte právo pod uvedeným uživatelským účtem nahlížet na vyúčtování a dále také žádat o příslušné změny údajů přes kontaktní formulář příslušného pracovníka společnosti.

Správa smluv umožňuje nahlédnutí k jednotlivým informacím týkajících se Smluv o připojení / Smlouvy o sdružených sužbách. Žádost o změnu či doplnění těchto smluv se odesílá na kontaktní e-mail společnosti, kde bude řešena odpovědným zaměstnancem.

Prostřednictvím aplikace MVV online získáváte přehled o základních parametrech Vaší smlouvy, příslušná data ke splatnosti a jednotlivým produktům, které jsou sjednány v rámci Vaší smlouvy. Uvedený přehled má jen informativní charakter a jsou zde jen vybrané údaje, které se týkají jednotlivých smluvních vztahů mezi Vámi a společností. V rámci aplikace MVV online není možné poskytnout 100% správnost dat mezi aplikací MVV online a zdrojovým kódem, a to z důvodu plánovaných odstávek či poruch. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte na e-mailu info@enetiqa.cz.

Služba MVV online je poskytována bezplatně. Podmínky užívání aplikace MVV online můžeme kdykoliv jednostranně změnit či nahradit novými. V případě, že budou Podmínky užívání mobilní aplikace MVV online změněny, budeme Vás o změně informovat nejpozději 10 dní před její účinností. V případě, že s uvedenou změnou Podmínek užívání aplikace MVV online nesouhlasíte, můžete užívání aplikace MVV online kdykoliv ukončit a od Smlouvy o poskytování služeb MVV online odstoupit. V případě, že budete aplikaci MVV online užívat i po účinnosti nových či změněných Podmínek užívání aplikace MVV online, pak s navrženou změnou a s novým zněním Podmínek užívání aplikace MVV online souhlasíte. Společnost si vyhrazuje právo provoz a užívání aplikace MVV online bez udání důvodu kdykoliv přerušit, omezit či ukončit. I Vy máte možnost užívání aplikace MVV online kdykoliv bezplatně ukončit, a to kontaktováním společnosti na e-mailu info@enetiqa.cz.

Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy o poskytování služby MVV online a kdykoliv zrušit Váš uživatelský účet, za předpokladu a v případech, že

a) je Vaše jednání v rozporu s těmito Podmínkami užívání aplikace MVV online;

b) nepřihlásíte se k Vašemu uživatelskému účtu po dobu déle než 1 rok od Vašeho posledního přihlášení. V případě, že se do 1 měsíce po uplynutí 1 roku od posledního přihlášení nepřihlásíte k Vašemu účtu, bude Váš účet zrušen;

c) porušíte pravidla Podmínek užívání aplikace MVV online vztahující se k umožnění přístupu třetích stran.

Společnost neodpovídá za jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu, která Vám vznikne v souvislosti užíváním aplikace MVV online. Společnost dále neodpovídá za jakékoliv výpadky a následky výpadku aplikace MVV online, za následky vztahující se k přístupu třetích osob do Vaší aplikace MVV online a za následky účinku dat způsobených závadným stavem zařízení, softwaru či připojení, které využíváte anebo jejich zneužitím.

Ochrana osobních údajů v aplikaci MVV online

Přihlášením do aplikace MVV online a sdělením Vašeho uživatelského jména a hesla souhlasíte se zpracování Vašich osobních údajů, jak jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách společnosti.

Veškeré informace týkající se způsobu zpracování Vašich osobních údajů, informace o Vašich právech a povinnostech, stejně jako informace o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách společnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.

Cookies

Cookies jsou informace, které umožňují aplikaci MVV online zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Stažením aplikace MVV online a jejím užíváním uděluje uživatel souhlas s používáním cookies a s uložením cookies v uživatelově počítači či jiném zařízení. Provozovatel v aplikaci MVV online používá cookies pro přizpůsobení obsahu a sledování návštěvnosti této aplikace.

 

Tyto Podmínky užívání aplikace MVV online jsou platné a účinné ode dne 15. 6. 2020