Jaký byl záměr projektu?

Jakou teplotu má geotermální voda, proč projekt řeší pravobřežní část Děčína a jaké moderní systémy mají odběratelé instalovány v domech? Na všechny otázky najdete odpovědi zde.
Geotermální zdroj Děčín
Centrální zdroj tepla (CZT) pro pravobřežní část města Děčína, který představuje největší a ojedinělý projekt v České republice na využití geotermální vody, má za sebou již několik topných sezón. Historie projektu sahá až do první poloviny devadesátých let, kdy město Děčín zahájilo systematickou modernizaci jednotlivých zdrojů soustavy CZT.
 
Zkušební vrt byl pak proveden v roce 1998 a zdroj poté uveden do provozu v září 2002.
 
Nové řešení CZT v Děčíně přineslo především zlepšení životního prostředí pro město Děčín, CHKO Labské pískovce i nedaleký Národní park České Švýcarsko. 
 
Společnost TERMO Děčín a.s. začala uvedením CZT do provozu využívat pro výrobu tepla geotermální energii z podzemního jezera. Tři roky před zahájením samotné stavby byl proveden vrt a dalších několik měsíců bylo věnováno zkouškám, které potvrdily, že voda o teplotě 30 °C s přetlakem 0,2 MPa, má vydatnost na příštích minimálně sto let.
 
Vydatnost se počítala nejen pro tento konkrétní vrt, ale pro celou takzvanou děčínskou termu. Špičkový odběr CZT je stanoven na 55 litrů geotermální vody za vteřinu, což je pouze třetinový potenciál přirozeného výronu vody. Pokud by byl tento zdroj provozován sto let, stále ještě by nebylo potřeba vodu čerpat, protože by docházelo k přirozenému vyvěrání.
 
Příroda se tak vlastně sama  zbavuje nadbytečné vody a společnost TERMO Děčín  tohoto jevu využila v ambiciozním záměru zásobování pravobřežní části města teplem. 
Geotermální zdroj Děčín
Město Děčín se v první fázi projektu zasadilo o vybudování kogeneračních tepláren Bynov a Želenice na levém břehu Labe, což významným způsobem přispělo ke zlepšení životního prostředí v Děčíně a okolí.
 
Tento záměr měl být ve fázi druhé završen  projektem  "pravobřežního CZT", kdy pro jeho realizaci našlo město vhodného strategického partnera ve společnosti MVV Energie CZ a počátkem roku 2001 se rozběhla výstavba. 
 
Tento bezesporu největší projekt v ČR s využitím geotermální energie podzemních vod ve výši 531 mil. Kč investičních nákladů byl financován z navýšení základního kapitálu TERMO Děčín a.s. společností MVV Energie CZ.
 
Dále z dlouhodobého investičního úvěru, který poskytla HVB Bank Czech Republic, dotací ze Státního fondu životního  prostředí a dotací dánské  vlády. 
Geotermální zdroj Děčín
Dokončením výstavby CZT Benešovská a uvedením do zkušebního provozu v září roku 2002 byla završena dlouholetá modernizace všech centrálních zdrojů tepla v Děčíně.
 
Realizací tohoto projektu, který spočíval ve vybudování centrálního kogeneračního zdroje, teplovodní sítě a předávacích stanic u připojených odběratelů tepla, bylo  nahrazeno sedm stávajících lokálních kotelen na těžké topné oleje v pravobřežní aglomeraci města Děčín. 
 
V teplárně na Benešovské ulici jsou osazeny tři tepelné zdroje: tepelná čerpadla (2 x 3,28 MWt),  kogenerační plynové motory (0,8 MWe/1,01 MWt; 1,94 MWe/2,09 MWt) a plynové kotle (2 x 16,5 MWt).
 
Zatímco tepelná čerpadla a plynové motory jsou provozovány celoročně, plynové kotle slouží pro vykrytí zimních odběrových špiček a rovněž jako zdroj záložní, akumulační nádrž o objemu 800 m3 vyrovnává mimo otopné období a v přechodových obdobích denní kolísání odběrů sítě.
 
Teplovodní síť 110/65 OC o délce více než 10 km je realizována v technologii  předizolovaného potrubí a 122 nových domovních předávacích stanic zajišťuje potřebnou kvalitu dodávky tepla pro odběratele s možností individuální regulace množství dodávky tepla.      
 
Za hlavní přínosy díla lze považovat významné snížení zátěže ovzduší emisemi z původně plánované a započaté výstavby uhelného zdroje a zvýšení spolehlivosti a komfortu dodávek tepla našim zákazníkům. Je nutné se také zmínit o tom, že dokončení stavby má mít i vliv na snížení citlivosti ceny tepla na změnu ceny zemního plynu.
 
Jinými slovy, významná část spotřeby zemního plynu je vytěsněna geotermální vodou, což má pozitivní dopad na výslednou cenu tepla.